شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ و باهار سبز شد و آسمان ابري.. و غنچه راز مشتش را به هواي باد باز کرد اگرچه شکست؛ ولي زيبا شد و لانه ها دوباره پر از جيک و جيک شدند و درخت را عروس کردندش.. توري ابر بر سرش گذاشتند و نقل باران به سرش ريختند و آب هاي سرد، يخ زده، دوباره به جوش آمدند و عشق بايد از اين غافله جا بماند؟ چرا تو نميجوشي؟چرا نميخواني؟چرا راز مشتت را نميگشايي و خود را عروس جيک جيک هايم نميکني؟ * و چرا باهار را سبک ميشماري؟ *
* O_o o_O O_O o_o * نوشته هاي تو رختخوابي O_o o_O O_O o_o
*ليلا*
+
چراغ جادو
عرشيا تکN
رتبه 94
1 برگزیده
397 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top